Sürgavere Kooli Vilistlaskogu põhikirja projekt

Põhikirja .rtf-failina alla laetav projekt: surgavere-kooli-vilistlaskogu-pohikiriprojekt

I NIMI JA AADRESSI NIMI JA AADRESS

1.1. Vilistlaskogu ametlik nimi on MTÜ Sürgavere Kooli Vilistlaskogu.
1.2. Vilistlaskogu asukohaks on Sürgavere küla Suure-Jaani vald Viljandimaa.
1.3. Vilistlaskogu on asutatud Sürgaveres, 26. novembril 2016. aastal.

II VILISTLASKOGU TEGEVUSE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK SEISUND

2.1. Vilistlaskogu on kasumit mittetaotlev ja liikmete omavalitsuse alusel tegutsev isikute vabatahtlik ühendus.
2.2. Vilistlaskogu eesmärgiks on Sürgavere Kooli vilistlaste koondamine, kooli traditsioonide ja vaimsuse kandmine ning propageerimine.
2.3. Oma eesmärgi saavutamiseks vilistlaskogu:
2.3.1. võtab vastu annetusi organisatsioonidelt ja üksikisikutelt kodu- ja välismaal;
2.3.2. korraldab mitmesuguseid korjandusi,
2.3.3. annab välja ja levitab trükiseid;
2.3.4. asutab fonde ja annab välja stipendiume;
2.3.5. osaleb õpetajate ja õpilaste täienduskoolituse korraldamises;
2.3.6. toetab kooli kultuuri- ja spordikollektiive;
2.3.7. osaleb kooli materiaaltehnilise baasi täiustamises;
2.3.8. osaleb kooliga seotud ürituste korraldamises ja toetab neid;
2.3.9. premeerib kooli õpetajaid ja õpilasi.
2.3.10. võimalusel taotleb erinevatest allikatest projektitoetust kooliga seotud tegevuste läbiviimiseks
2.4. Vilistlaskogu on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma põhitegevuse korraldamiseks vajalikud pangaarved, iseseisev bilanss ja sümboolika.
2.5. Vilistlaskogu juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
2.6. Vilistlaskogu ei kanna varalist vastutust oma liikmete kohustuste eest, samuti ei kanna vilistlaskogu liikmed varalist vastutust vilistlaskogu kohustuste eest.

III VILISTLASKOGU VARA

3.1. Vilistlaskogu vara tekib:
3.1.1. sisseastumismaksudest ja tegevliikmete iga-aastastest liikmemaksudest;
3.1.2. varalistest annetustest, korjandustest ja eraldistest;
3.1.3. tulust, mis saadakse vilistlaskogu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest ning muudest põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest.
3.1.4. tulust, mis saadakse erinevate projektipõhiste tegevuste läbiviimisest
3.2. Vilistlaskogu varasid kasutatakse tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
3.3. Vilistlaskogu varasid kasutab ja käsutab vilistlaskogu juhatus.

IV VILISTLASKOGU LIIKMELISUS, LIIKMEKS ASTUMISE, SEALT LAHKUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
4.1. Vilistlaskogu liikmeks võib astuda iga Eesti Vabariigi kodanik, kes on lõpetanud Sürgavere kooli või selle järjepidevust kandnud koolid, samuti nendes koolides õppinud, kuid seda mitte lõpetanud isik, kes tunnistab vilistlaskogu põhikirja ja aitab tõhusalt kaasa selle eesmärkide saavutamisele.
4.2. Vilistlaskogu liikmeteks on tegev- ja toetajaliikmed.
4.3.Vilistlaskogu auliikmeks võib nimetada vilistlaskogu liikme, kellel on silmapaistvaid teeneid ja saavutusi Sürgavere Kooli vilistlaskogu ja üldsuse ees.
4.4. Vilistlaskogu tegevliikmeks võetakse ja vilistlaskogu tegevliikmete hulgast võib lahkuda isikliku kirjaliku sooviavalduse alusel. Vilistlaskogu tegevliikmeks vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise otsustab vilistlaskogu juhatus.
4.5. Tegevliikme võib vilistlaskogust välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise või vilistlaskogu maine olulisel määral kahjustamise tõttu, samuti juhul, kui tegevliige ei osale mõjuva põhjuseta vilistlaskogu töös.
4.6. Vilistlaskogu toetajaliikmeks võivad olla kõik põhikirja punktis 4.1. nimetatud isikud ja juriidilised isikud, kes on tasunud vilistlaskogu sisseastumismaksu.

V VILISTLASKOGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Vilistlaskogu liikmel on õigus:
5.1.1. osaleda vilistlaskogu tegevuses, võtta osa vilistlaskogu koosolekutest ja muudest ühisüritustest;
5.1.2. saada teavet vilistlaskogu koosolekute päevakorda võetud küsimuste kohta ning saada koosoleku protokolli või selle osa ärakirja;
5.1.4. saada teavet vilistlaskogu tegevuse kohta ning teha ettepanekuid vilistlaskogu tegevuse korraldamiseks.
5.2. Vilistlaskogu esindus- ja kontrollorganitesse võib valida vilistlaskogu tegevliikmeid, kes on kohustatud:
5.2.1. aktiivselt osalema vilistlaskogu töös, täitma vilistlaskogu põhikirja sätteid ja vilistlaskogu juhtorganite otsuseid;
5.2.2. tasuma iga-aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
5.2.3. teatama juhatusele oma isiku- ja kontaktandmete muutumisest;
5.3. Vilistlaskogu liikmele võib panna täiendavaid kohustusi ainult tema nõusolekul.

VI VILISTLASKOGU JUHTORGANID

6.1. Vilistlaskogu kõrgeim juhtorgan on vilistlaskogu üldkogu.
6.2. Vilistlaskogu üldkogu peab igal aastal aastakoosoleku ja vajadusel teisi koosolekuid. Koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast informeeritakse vilistlaskogu liikmeid ajalehekuulutusega või sidevahendite (post, faks, telefon, e-mail jms.) teel vähemalt 2 (kaks) nädalat ette. Üldkogu koosolekute kokkukutsumist ja seal vastuvõetud otsuseid puudutav teave tehakse teatavaks internetis Sürgavere Kooli koduleheküljel.
6.3. Vilistlaskogu 1/10 tegevliikmete nõudmisel või muudel erakorralistel juhtudel kutsutakse kokku erakorraline vilistlaskogu üldkogu.
6.4. Vilistlaskogu üldkogu koosolekud kutsub kokku vilistlaskogu juhatus.
6.5. Vilistlaskogu üldkogu koosolek on otsustusvõimeline olenemata seal osalevate vilistlaskogu liikmete arvust. Otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega.

6.6. Vilistlaskogu üldkogu:

6.6.1. kinnitab vilistlaskogu põhikirja ja teeb sellesse muudatusi ja täiendusi;
6.6.2. määrab 2 (kaheks) aastaks tegevliikmete hulgast vilistlaskogu juhatuse;
6.6.3. kutsub ellu ajutisi või alalisi toimkondi;
6.6.4. annab nõusoleku vilistlaskogu (regionaalsete ) osakondade loomiseks;
6.6.5. määrab 2 (kaheks) aastaks revisjonikomisjoni või audiitori, kes kontrollib vähemalt korra aastas vilistlaskogu majandustegevust, koostab tulemuste kohta aruande ja esitab selle tulemused üldkogu koosolekule;
6.6.6. arutab läbi ja kinnitab juhatuse ja revisjoni (audiitori) aruanded;
6.6.7.. kinnitab vilistlaskogu tegevuskava ja eelarve;
6.6.8. valib vilistlaskogu auliikmed

6.7. Vilistlaskogu juhtorganiks on juhatus, kes esindab vilistlaskogu, juhib ja korraldab vilistlaskogu tegevust üldkogu koosolekute vahelisel ajal vastavalt üldkogu otsustele ning esitab üldkogule kinnitamiseks vilistlaskogu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande.
6.8. Juhatus määratakse üldkogu poolt 2 (kaheks) aastaks. Juhatuses on vähemalt 2 (kaks) ja mitte rohkem kui 5 (viis) liiget. Juhatuse liikmeid võib juhatuse volituste kehtivuse ajal üldkogu koosoleku otsusega tagasi kutsuda.
6.9. Oma ülesannete täitmiseks juhatus:
6.9.1. kutsub kokku üldkogu teatades sellest ette vähemalt 2 (kaks) nädalat;
6.9.2. peab koosolekuid vastavalt vajadusele;
6.9.3. korraldab vilistlaskogu asjaajamist ja tegevust, peab liikmete arvestust;
6.9.4. otsustab lepingute sõlmimise ja tööjõu palkamise;
6.9.5. annab üldkogule oma tegevusest aru.
6.9.6. moodustab vilistlaskogu tegevusprojektide realiseerimiseks tegevtoimkondi;
6.9.7. otsustab liikmete sisseastumismaksu ja tegevliikmete liikmemaksu suuruse.
6.10. Vilistlaskogu asutajate poolt määratud juhatuse liikmed esindavad vilistlaskogu seaduse alusel ilma erilise volikirjata ning neil on vilistlaskogu ametlikele dokumentidele allakirjutamise õigus.

VII ARUANDLUS JA REVIDEERIMINE

7.1. Vilistlaskogu aruandeaastaks on kalendriaasta.
7.2. Vilistlaskogu juhatus korraldab vilistlaskogu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.
7.3. Vilistlaskogu üldkogu poolt määratud revisjonikomisjonil või audiitoril on õigus tutvuda kõigi vilistlaskogu majandustegevust kajastavate dokumentidega ja revideerimise tulemuste põhjal teha vilistlaskogu juhatusele ettekirjutusi.

VIII PÕHIKIRJA MUUTMINE JA TÄIENDAMINE

8.1. Põhikirja muutmise ja täiendamise õigus on vilistlaskogu üldkogu koosolekul.
8.2. Ettepanekud põhikirja muutmiseks või täiendamiseks peavad olema põhjendatud ja esitatud juhatusele vähemalt kaks nädalat enne vilistlaskogu üldkogu koosoleku toimumist.
8.3. Põhikirja täiendamiseks või muutmiseks on vajalik 2/3 vilistlaskogu liikmete nõusolek.

IX VILISTLASKOGU REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1. Vilistlaskogu reorganiseeritakse ja tema tegevus lõpetatakse vilistlaskogu üldkogu otsuse alusel ning seaduses ettenähtud alustel ja korras.
9.2. Reorganiseerimiseks ja tegevuse lõpetamiseks on vajalik 2/3 vilistlaskogu liikmete nõusolek.
9.3. Vilistlaskogu tegevuse lõpetamiseks määratakse vilistlaskogu üldkogu otsuse alusel likvideerijad, kes realiseerivad järelejäänud vilistlaskogu vara ja rahuldavad sellest saadud vahenditest võlausaldajate kõik nõuded.
9.4. Mittetulundusühingu tegevuse lõpetamisel antakse ühingu vara Tartu samalaadsete eesmärkidega ühingule või sihtasutusele või kasutatakse seda põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes huvides.
Põhikiri on kinnitatud Sürgavere Kooli Vilistlaskogu asutajate poolt
asutamiskoosolekul Sürgaveres, 26. novembril 2016. aastal.

Asutajate allkirjad:

 

Rubriigid: Kooli tegemised | Kommenteeri

Sürgavere kooli kokkutulek 08.10.2016

08.10.2016 toimus Sürgavere Kooli õpilaste ja õpetajate kokkutulek.

Rubriigid: Kooli tegemised | Kommenteeri

Sõbrapäeva tähistame.

Reedel tähistame kogu majas sõbrapäeva. Avatud on sõbrapäeva postkast- võite juba kaarte meisterdada! Riietus sel päeval punane või roosa ja südamed, südamed, südamed.

Kaunist sõbrapäeva kõigile meie sõpradele!

Rubriigid: Kooli tegemised | Kommenteeri

Lasteaed sai 32aastaseks.

1.veebruar on lasteaia sünnipäev. Sürgaveres on lasteaed olnud 32 aastat. Täna saame rääkida Suure-Jaani Kooli Sürgavere õppekoha lasteaia liitrühma Vembu sünnipäevast. Mis siis, et nimi selline uus ja uhke – meie ikka sama lasteaed, kes ajab vapralt oma lasteaia asja  edasi. Nagu igal aastal, nii ka sellel aastal tähistasime sünnipäeva traditsiooniliselt karnevaliga. Küll oli palju vahvaid tegelasi – parem   ei  hakka üles lugema, nimekiri läheb pikaks! Suur tänu lastevanematele, kes nägid vaaeva ja aitasid laste soovid täita.  Karnevalilt ei puudunud laulud, mängud ega tants ja trall ning loomulikult suur ja uhke tort , mille valmistas meie kokatädi Eha. Imemaitsev oli! Kui nüüd ajasime tordi isu peale sulle, siis igal aastal 1. veebruaril võite meid külastada!

Väikesed ja suurde VEMBUD  .

Rubriigid: Lasteaia tegemised | Kommenteeri

Uus tunniplaan.

Alates 19.01. kehtib Sürgavere õppekohas uus tunniplaan.

Rubriigid: Kooli tegemised | Kommenteeri

Eelkool Suure-Jaani Koolis

Eelkooli eesmärk on lastele tutvustada nende klassijuhatajat, klassiruumi, koolimaja üldisemalt, koolilapsele kehtivaid esmaseid reegleid koolis .
Õpetaja ja kooli huvi on saada põgusalt tuttavaks lastega ja nende vanematega ja koguda infot kooli tulevate laste arvu kohta. Meile on väga oluline uue õppeaasta töö planeerimiseks juba kevadel teada, kes soovivad tulla Suure-Jaani Kooli õppekohtade   1. klassidesse. Seetõttu toimub juba mais õppekohtades  esimene lastevanemate koosolek ja võtame vastu ka avaldused 1. klassi astumiseks. Avalduse blanketi saab Suure-Jaani kooli kodulehelt, dokumentide loendist.
Suure-Jaani Kooli Sürgavere õppekohas toimub eelkool.  2015 aasta sügisel 1. klassi tulevatele lastele, maikuus. Eelkooli täpne toimumise aeg selgub hiljem.
Lasteaias mittekäivate sügisel Suure-Jaani Kooli 1. klassi tulevate laste vanematel palume ühendust võtta kooli õppejuhiga.
telefon: 43 72 052
Rohkem  infot õppekoha juhtidelt.
Rubriigid: Kooli tegemised | Kommenteeri

Suure-Jaani koolimajas kooride kontsertkohtumine

Kontsert copy

Rubriigid: Kooli tegemised | Kommenteeri

Direktori tänuvastuvõtt

Esmaspäeval, 12. jaanuaril, kell 13.00 Suure-Jaani Kooli aulas direktori tänuvastuvõtt edukalt kooli esindanud õpetajate ja õpilaste .

Buss väljub Sürgavere õppekoha eest 12.30. Tagasi saab koolibussiga , mis väljub 15.15 Suure – Jaani Kooli eest (Liin 2L).

Õpilased, kes ei ole vastuvõtuga seotud saavad peale lõunasööki koju (täpsem info klassijuhatajatelt).

vastuvott copy

Rubriigid: Kooli tegemised | Kommenteeri

Üleriigiline etelemiskonkurss Pärnus.

Sel aastal toimus novembri lõpul Viljandis maakonna etlemiskonkurss „Koidulauliku valgel“, millest võttis osa üle kolmekümne õpilase. Maarja Mõts August Kitzbergi nimelisest Gümnaasiumist ja mina saavutasime oma vanuseastmes esikoha. Sel aastal oli vaja lisaks Lydia Koidula luuletusele või proosa palale lugeda ka Margus Konnula ehk Contra loomingut. Traditsiooniks on saanud, et samanimeline üleriigiline etlemisvõistlus toimub Pärnus Koidula majamuuseumis. Võistlustulle astuvad maakondade põhi- ja gümnaasiumide parimad etlejad. Seekord oli neid kuusteist. Konkurss toimus juba 18.korda. Sõitsime õpetaja Virve Velbaumiga bussiga Koidula noorpõlvelinna, kinnitasime veidi keha ja liikusime taksoga esinemispaika.

Veidike uudistamist kohapealsete muuseumitubade väljapanekutega ning maiustamist piparkookide ja rõõmsavärviliste mandariinidega ja läkski võistlus lahti.

Minu üllatuseks oli žüriis kirjanik Contra isiklikult ja lisaks olid hindajad Koidula muuseumi , Koidula gümnaasiumi direktorid, Pärnu linnavalitsuse esindaja ning näitlejast õppejõud K. Nielsen Tart Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast. Ühesõnaga – auatust äratav komisjon!

Pidin esinema kõige esimesena, veidike hirmu-pabistamist puges küll hingesoppi. Lugesin L. Koidula luuletuse „Eesti kotkas“ ja Contra „Kakukese nutulaul“. Ma ei pääsenud kolme esimese hulka , kuid au- ja tänukirjad ulatati ikkagi. Sain sellet konkursilt tõelise elamuse, esinemisjulgusele kinnitust ja uusi tuttavaidki.

Pärast sõitsime kesklinna A. Adamsoni skulptuuri – Lydia Koidula ausamba juurde, kus igaüks süütas küünla meie kuulsa naisluuletaja auks ja tegime ka ühispildi. Järgnes pidulik lõunasöök Endla teatri kohvikus.

Kuna meil õpetajaga jäi piisavalt vabaaega, uitasime Pärnu vanalinnas. Nägin ka L. Koidula isa J. V. Janseni , Eesti hümni autori mälestusmärki. Pooltunnid ostukeskustes ei pakkunud pinget, istusime niisama ja ootasime bussi. Kojusõit kujunes pikaks ja tüütavaks . Olin ikkagi rahul möödunud päeva sündmustega . Tore oli!

Kaarel-Vahur Vingisaar ja õpetaja Virve Velbaum

Rubriigid: Kooli tegemised | Kommenteeri

Kontsert SJK aulas

Reedel, 19.12.  koguneme kell 8.15 kooli juurde ja sõidame kõik koos koolibussiga (liin 3) Suure-Jaani.

Buss tagasi kell 11.00

Sürgaveres  sel päeval kooli ei toimu.

 

 

Rubriigid: Kooli tegemised | Kommenteeri